Narzędziownia

5G to metoda rozwiązywania problemów, której nazwa wywodzi się od 5 japońskich słów rozpoczynających się na literę G. Słowa te wskazują działania, jakie należy podjąć, aby zebrać pełną informację o powstałym problemie, a następnie skutecznie i efektywnie go rozwiązać.Gemba (dosł. miejsce) – słowo klucz dla japońskich inżynierów i nie tylko. Oznacza miejsce zdarzenia, miejsce pracy. Wg Systemu Produkcyjnego Toyoty, od wizyty w Gemba należy rozpocząć wszystkie działania dotyczące produkcji: szukanie potencjałów do poprawy, definiowanie marnotrawstwa (Muda), wdrażanie zmian w procesie oraz rozwiązywanie każdego problemu. Wynika to z faktu, iż dopiero realny i osobisty kontakt z np. stanowiskiem pracy, daje pełny jego obraz, pozwala na zweryfikowanie swoich wyobrażeń na jego temat, daje możliwość zebrania niezbędnych informacji, a także jest okazją do rozmowy z osobami pracującymi bezpośrednio przy analizowanym procesie. Gemba oznacza koniec zarządzania produkcją zza biurka.


5W + 1H to narzędzie pozwalające na zebranie i uporządkowanie wiedzy oraz danych. Wywodzące się ze sztuki dziennikarskiej, popularne również podczas policyjnych śledztw, jest obecnie szeroko stosowane w biznesie, jako element rozwiązywania problemów. Nazwa wywodzi się od 6 angielskich słów: What? – Co? Who? – Kto? When? – Kiedy? Where? – Gdzie? Why? – Dlaczego? How? – Jak?


Boxplot – Oprócz wykresu procesu w czasie i histogramu, wykres pudełkowy jest jednym z ciekawszych, jakie można stworzyć, pod warunkiem że odpowiednio go zinterpretujemy. W tym celu musimy poznać metodę jego tworzenia. To na nas później będzie spoczywać zadanie jego opowiedzenia. Boxplot, czyli po polsku wykres pudełkowy tworzony jest w oparciu o zagregowane dane (najczęściej z przynajmniej kilkunastu pomiarów).


Diagram Ishikawy jest narzędziem graficznym pomagającym zrozumieć wzajemne zależności pomiędzy wielkościami wejściowymi procesu i wielkością wyjściową czyli dobrym produktem lub usługą. W swej książce „Introduction to Qualiy Control” Kaoru ishikawa stwierdził, że firma musi określić sposób w jaki dany produkt lub usługa ma być wykonana, poprzez określenie materiału, technologii, standardów pracy, maszyn i sposobów pomiaru wszystkich elementów wejściowych (nazywanych przyczynami),  tak aby poznać ich charakterystyczne cechy z punktu widzenia jakości lub organizacji (skutki). Diagram jest narzędziem pozwalającym na zobrazowanie złożoności sytuacji i wskazania na zachodzące w procesie związki. Z tego punktu widzenia można zaliczyć go do narzędzi mapowania procesu.


Dot-plot – Wykres kropkowy jest jednym z narzędzi graficznych zaliczanych do 7 klasycznych narzędzi jakości zdefiniowanych przez K. Ishikawę. W odróżnieniu od histogramu wykres przedstawia uzyskane wyniki w postaci indywidualnych punktów umożliwiając ich zliczenie. Wykres służy głównie do szybkiej oceny rozkładu. Najefektywniej i najprzejrzyściej pozwala zaprezentować dane o charakterze dyskretnym (skokowym), gdyż każda z analizowanych wartości jest przedstawiana jako oddzielna kropka. Poniższy prosty przykład ilustruje zastosowanie w przypadku analizy liczby pestek w pewnej odmianie pomarańczy.


Histogram – wykres ten jest jednym z pierwszych, które należy stworzyć chcąc przeanalizować interesujące nas zjawisko. W ujęciu statystycznym, histogram jest przybliżeniem prawdziwego rozkładu badanej przez nas cechy. Widać na nim bardzo przejrzyście wokół jakich wartości kształtują się dane oraz jakie jest ich zróżnicowanie. Wyciągnąć można również pewne wnioski na temat asymetrii rozkładu oraz jego spłaszczenia bądź ucięcia. Wszystkie te charakterystyki można wyrazić liczbowo, natomiast dla pierwszych wniosków wystarczający jest już jeden wykres – histogram. Wykres ten najlepiej jest stosować dla danych mierzalnych – ciągłych.


Kanban (jap. karta, sygnał) – narzędzie realizujące założenia systemu Just-in-time i systemu ssącego. Polega na sterowaniu procesami produkcyjnymi i logistycznymi za pomocą sygnałów przekazywanych od końca procesu, skąd pochodzi zapotrzebowanie do wyrób gotowy, do jego początku. Innymi słowy, sygnał oznacza, że wysyłająca go jednostka, aby rozpocząć swoją produkcję, zgłasza zapotrzebowanie na materiał lub wyrób z wcześniejszych etapów procesu, a więc zasysa go. Może to być detal z supermarketu (mówimy wtedy o kanbanie materiałowym) lub półprodukt z poprzedniego stanowiska produkcyjnego (kanban produkcyjny).


Wykres Pareto służy uporządkowaniu zbioru danych według ich znaczenia w całkowitym wyniku analizowanej zbiorowości. Nazwa metody pochodzi od nazwiska włoskiego socjologa i ekonomisty Vilfredo Pareto, który na podstawie badań statystycznych określił, że 80% majątku Włoch jest w posiadaniu 20% mieszkańców. Diagram Pareto w prosty i przejrzysty sposób daje możliwość scharakteryzowania struktury badanego zjawiska (np. problemu).