Panele tematyczne

Tematyka prezentowana na konferencji

Tematyka prezentacji skupia się na następujących aspektach związanych z zarządzaniem procesami:

  • zastosowanie metod statystycznych w sterowaniu procesami, wdrażanie metod SPC (statystycznej kontroli procesu) oraz monitorowanie ich skuteczności
  • modelowanie procesów opartych na stosowaniu metod statystycznych
  • analiza ryzyka związana z procesami produkcyjnymi, usługowymi i biznesowymi umożliwiająca wykorzystanie podobieństw w nich zawartych oraz wzajemną wymianę wiedzy i doświadczenia
  • analiza niezawodności
  • rozpoznawanie potrzeb klienta (np. model Kano)
  • inne zagadnienia związane z zastosowaniem statystyki w biznesie
  • ogólne tematy związane z rozwojem biznesu

Korzyści uczestnictwa dla środowiska biznesowego – tematyka podstawowa konferencji

Statystyczna kontrola procesu (SPC) – jest skuteczną metodą w zarządzaniu procesami od prawie 100 lat. Podstawową zaletą podejścia jest rzeczywiste zarządzanie interwencjami w procesie, pozwalające na oszczędność środków i prawidłowe gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa. Metoda jest stosowana w wszystkich typach produkcji seryjnej (mało, średnio i wielkoseryjnej) zarówno przez firmy krajowe jak i zagraniczne.

W referatach związanych z SPC przedstawimy praktyczne aspekty wdrażania metody w przedsiębiorstwie produkcyjnym i zarządzania procesem. Podejmiemy również temat postrzegania SPC przez pracownika bezpośrednio produkcyjnego. Takie podejście pozwoli nam na skoncentrowaniu się na kluczowym zagadnieniu z punktu widzenia firmy, czyli efektywnym wykorzystaniu systemu SPC a nie tylko jego posiadaniu.

Analiza ryzyka – ideą panelu jest pokazanie trzech kierunków stosowania wyżej wymienionej analizy ryzyka tj. typowej analizy ryzyka biznesowego stosowanej w prowadzeniu projektów np. inwestycyjnych, metody FMEA (ang. Failure Mode and Effects Analysis) zalecanej do stosowania w procesach produkcyjnych oraz analizy ryzyka w sektorze bankowym będącej integralną częścią obsługi finansowej. Takie podejście do zaprezentowania tematyki pozwoli uczestnikom na ocenę podobieństw i różnic w pracy z ryzykiem w zależności od wykonywanej działalności. Warto podkreślić innowacyjność takiego zaprezentowania tematyki zarządzania ryzkiem. W skali naszego kraju będzie to pierwsze tak szerokie podejście do tematu. Dla partnerów biznesowych tematyka jest związana z szacowaniem i zarządzaniem ryzykiem, co w sposób bezpośredni przekłada się na wyniki firm.

Modelowanie procesów przemysłowych – panel prezentujący przykłady wsparcia inżynierów procesów w ich codziennej pracy z zastosowaniem statystycznej analizy danych. Wyprowadzenie i zrozumienie modelu opisującego proces, to podstawa jego efektywnego wykorzystania wpływająca znacząco na bezpośrednie i pośrednie koszty przedsiębiorstwa. Ukrytym aspektem tego modułu tematycznego jest zwrócenie uwagi na szanse, jakie niesie za sobą stworzenie w przedsiębiorstwach produkcyjnych stanowiska analityka danych procesowych, który wspierałby swoją wiedzą specjalistyczną codzienną pracę operacyjną działów i jako rozwiązanie organizacyjne mógłby być konkurencyjny dla filozofii Six Sigma.

Analiza niezawodności – jest jednym z dobrych przykładów niewykorzystywania posiadanych przez firmy danych. Koncentrowanie się tylko na okresie gwarancji produktu może prowadzić do poważnych, nieoczekiwanych problemów biznesowych (patrz np. akcje nawrotowe produktów po okresie 3 lat), które można by było, dzięki wykorzystaniu metod związanych z analizą zagadnienia, przewidzieć. Celem tego panelu tematycznego jest pokazanie szans związanych z tworzeniem długoterminowych strategii rozwoju produktu na coraz bardziej wymagającym rynku klientów. Temat ten jest szczególnie ważny w odniesieniu do wzrastających wymagań przepisów prawnych dotyczących odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw oraz zarządzania ubezpieczeniami po okresie gwarancyjnym.

Statystyczna analiza procesów produkcyjnych i biznesowych – w tym panelu tematycznym skoncentrujemy się na podstawowych metodach statystycznych stosowanych przy analizie danych w typowej pracy operacyjnej inżynierów jakości, produkcji oraz specjalistów procesów biznesowych. Bardzo często wykorzystanie nawet podstawowych metod, takich jak analiza za pomocą histogramu lub wykresów pudełkowych pozwala na sprecyzowanie wniosków na temat przebiegu procesu i szybsze podjęcie efektywnych działań, jeśli dostrzegamy anomalie w procesach. Tematyka poruszana w tym panelu ma zwrócić uwagę na podniesienie rangi wnioskowania statystycznego w codziennej pracy specjalistów, co w efekcie może spowodować redukcję czasu poświęcanego na dyskusję i rozwiązywanie problemów.

 

Grupy docelowe uczestników konferencji

Wyższe Uczelnie: kadra dydaktyczna kierunków: organizacji i zarządzania, zarządzania jakością, zarządzania produkcją, ekonometrii, statystyki

Wyższe Uczelnie: studenci powyższych kierun-ków

Przemysł i usługi: dyrektorzy, kadra managerska, kierownicy produkcji, działów rozwoju technicznych i jakości

Przemysł i usługi: specjaliści ds. produkcji, jakości, inżynierowie produkcji, specjaliści ds. pomiarów, managerowie produktu, projektanci

Przemysł i usługi: analitycy biznesowi, działy personalne, specjaliści ds. optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych, konsultanci, pełnomocnicy jakości, logistycy i zaopatrzeniowcy, administracja

Instytucje: analitycy, przedstawiciele instytucji zajmujących się rozwojem edukacji

Przedsiębiorcy prywatni: rozwijający swoje przedsiębiorstwa i szukający metod efektywniejszego wykorzystania ich potencjału